ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ )

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง         School Time                                                                                            
รหัส     อ 12101              ชื่อรายวิชา    ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                     ภาคเรียนที่   1                                                                   เวลา    10    ชั่วโมง
ผู้สอน  นายอับดุลเราะมาน    ดิงพะแน                                                                                        โรงเรียนบ้านรามัน
 


1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มฐ.ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มฐ.ต.1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ม.ฐ.ต.2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มฐ.ต.2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มฐ.ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
มฐ.ต.4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

2. ตัวชี้วัด
                                1. ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง
                                2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
                                3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
                                4. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
5. ใช้คำสั่งขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง
6. บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง
7. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง
                                8. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว
                                9. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
                                10.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
11.บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
12.ฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.    สาระการเรียนรู้
                 2.1    เนื้อหาสาระ

Function
Language  Item
Vocabulary
Pronunciation
1.  Greeting2.  Introducting oneself


3.  Asking for and giving information
4.  Identifying objects


5.  Giving instruction
-   Hi, Hello,
-   Good morning.
-   Good afternoon.
-   Good evening.
…......
 
-   What’s your name?
….....
 
-  My name is (Bunny).
    This is (Malee).
-   How old are you?
….......
 
    I’m (seven).
-   What’s this?
…..
 
    It’s a/an ….. .
-   It’s an ( A ).
-   Stand up.
-   Sit down.
-  Hi,  Hello,  morning,  afternoon, evening,
name-tag,  your,  my,  How old,  Stand up,
Sit down,  the alphabet,  consonant,  vowel

/v/

               2.2   ทักษะ/กระบวนการ
                        1)  ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน
                        2)  ทักษะการคิด
                        3)  กระบวนการกลุ่ม
               2.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                        1)  การกล้าแสดงออก
                        2)  เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

3.  ชุดคำถามที่สำคัญ
                3.1   What can you do at school ?
                3.2   Do you nkow the word “name-tag”?
                3.3   How can you make it?

4.   การวัดผลและการประเมินผล
                4.1   ประเมินทักษะการสื่อสาร
                4.2   ประเมินจากภาระงาน
                4.3   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
                4.4   ประเมินตนเอง
    4.5   ประเมินความรู้จากการทำแบบทดสอบท้ายบท

5.   การบูรณาการ              
                5.1         ศิลปะ
                5.2         ภาษาไทย
                5.3         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  1

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  ทักทายด้วยคำว่า Good morning ได้        
                                 2)  ฟังและพูดบอกชื่อตนเองและถามชื่อผู้อื่นได้
                                 3)  เขียนชื่อตนเองใต้ภาพวาดหรือภาพถ่ายของตนเองได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary :   name, morning, what, my, your, is
                       Structure     :  Good morning, (Malee).   What’s your name?
                                                   My name is (Thida).
                        Function     :    Greeting / Asking someone’s name
                       ทักษะกระบวนการ :   ทักษะการพูด

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       3.1  การทักทาย 
                       3.2  การถามชื่อเพื่อน
                       3.3  บอกชื่อตนเอง

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                -  การพูดทักทาย
                                -  การพูดถามและตอบชื่อ
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ประเมินการพูด
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                แบบประเมินการพูด
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                     คะแนน    9-10
-  ระดับดี                            คะแนน    7-8
-  ระดับพอใช้                    คะแนน    5-6
-  ระดับปรับปรุง               คะแนน    0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
          1. Warm up
1.1 ทักทายนักเรียนด้วยประโยค  Hello. My name is ..... .   I’m your English teacher.
1.2 ครูใช้หุ่นมือนก (Jip - Jip) และกระต่าย (Bunny) ทักทายนักเรียนด้วยคำพูด Hello.  
นักเรียนทักตอบ Hello.
1.3 ครูสนทนากับนักเรียนว่า ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นี้ นักเรียนจะมีเพื่อนรักเป็น
กระต่ายในภาษาอังกฤษ  เรียกว่า rabbit นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าแรก ดูภาพ ครูอ่านคำพูดของกระต่าย พร้อมทั้งให้นักเรียนเดาความหมายของประโยคและให้นักเรียนเรียกชื่อกระต่ายซึ่งมีชื่อเรียกว่า Bunny พร้อมกับทักทายกระต่ายด้วย Hello. หรือ Hi.
หรืออาจทักทายเป็นภาษาไทยก็ได้
          2. Presentation
                           2.1  กิจกรรมที่ 1   ครูพูด Open your book on page 1, please.  พร้อมทั้งเปิดหนังสือเรียนหน้า 1 นักเรียนสังเกตและทำตาม ให้นักเรียนดูภาพกระต่ายและนก บอกให้นักเรียนทราบว่า จะได้ฟังบททักทาย และการแนะนำชื่อตนเองของกระต่ายและนก ให้นักเรียนตั้งใจฟังบทสนทนา
                         2.2 ให้นักเรียนฟังการสนทนา ฝึกพูดตาม 2-3 ครั้ง  หลังจากนั้นให้นักเรียนบอก
ชื่อกระต่ายและนกและบอกความหมายของบทสนทนา ครูช่วยสรุปให้ถูกต้อง
                                 Bunny: Good morning. My name’s Bunny.
                                 What’s your name?
                                 Jip - Jip:    Good morning, Bunny. My name is Jip - Jip.

                     2.3  ครูให้นักเรียนฝึกพูดตามเฉพาะบทพูดของตน หลังจากนั้นให้นักเรียนทักทายกันเองเหมือนที่ได้ฟังจากครูพูดซ้ำ
                     2.4  ครูถามนักเรียนว่า Bunny และ Jip - Jip บอกชื่อของตนเองด้วยประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไร และตอบคำถามด้วยการบอกชื่อตนเองว่าอย่างไร  What’s your name?
My name is .......... .  หลังจากนั้นให้พูดตามครูอีกครั้งหนึ่ง
              3. Practice
                         3.1                ครูเลือกนักเรียนที่ครูเห็นว่าพอจะเป็นตัวอย่างได้ 2 คน ออกมาสาธิตการสนทนาตามตัวอย่าง
                                 A:  Good morning. My name’s (A).  What’s your name?
                                 B:  Good morning (A).  My name’s (B).
                         3.2                ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน และให้ฝึกทักทายและบอกชื่อเหมือนกับ A คุยกับ B
             4. Production
                    นักเรียนเล่นเกมโยนลูกบอล
                         4.1  ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม 1 วง (ถ้านักเรียนมากอาจยืนเป็น 2 วงได้)
                                4.2            ครูถือลูกบอลไว้  พูดว่า   My name’s (loh).   What’s your name?  แล้วโยนลูกบอลไปที่นักเรียน 1 คน นักเรียนที่รับลูกบอลไว้ตอบ  My name’s (man).  แล้วโยนลูกบอลไปให้คนอื่น พร้อมถาม  What’s your name?  คนรับลูกบอลก็จะบอกชื่อของตน ทำกิจกรรมนี้จนนักเรียนได้บอกชื่อทุกๆ คน
            5. Wrap up
                       สนทนากับนักเรียนเพื่อสรุปการถาม What’s your name? และการตอบ แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 Draw your picture. ใน WB หน้า 1  นักเรียนวาดภาพตนเองหรือนำภาพถ่ายมาติดไว้ ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมเขียนชื่อใต้ภาพ ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำ

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                6.1  Student’s Book 2                                              
                6.2   Workbook 2
                6.3  ลูกบอลแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  2

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              รู้และปฏิบัติตามธรรมเนียมการทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  ใช้คำทักทายในเวลาเช้าและบ่ายได้         
                                 2)  พูดบทสนทนาถามทุกข์สุขได้
                                 3)  เรียกชื่อคุณครูสอนภาษาอังกฤษตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary :   morning, afternoon
                       Structure     :                Good morning, afternoon
                        Function     :   Greeting
                       ทักษะกระบวนการ :   ทักษะทางภาษา / ทักษะการคิด / กระบวนการสื่อความ

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       การทักทาย  การถามทุกข์สุข

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                การพูดทักทาย
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ประเมินการพูดทักทาย
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                แบบประเมินการพูดทักทาย
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                    คะแนน    9-10
-  ระดับดี                            คะแนน    7-8
-  ระดับพอใช้                    คะแนน    5-6
-  ระดับปรับปรุง              คะแนน    0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
1.1  ครูทักทายนักเรียนด้วย Good morning, children.
(ถ้าเป็นเวลาบ่ายเปลี่ยนเป็น Good afternoon, children.  นักเรียนทักทายตอบ)
                               1.2         ถามชื่อนักเรียน 3-4  คน เพื่อทบทวนการถามตอบ   What’s   your   name? 
My   name’s .......... .
                      2.  Presentation
                                                   กิจกรรมที่ 3  ใน SB หน้า 2 นักเรียนดูภาพคุณครู ทักทายนักเรียน ให้สังเกต
นาฬิกาว่าเป็นเวลาใด (บ่าย) และให้ฟังซีดี สังเกตว่า Miss Molly ทักทายนักเรียนว่าอย่างไร และนักเรียนทัก Miss Molly ด้วยประโยคใด หลังจากนั้นให้นักเรียนฟังซีดี 2 ครั้ง ให้นักเรียนฝึกพูดตามซีดีและตอบคำถามครู (จะได้คำตอบว่า Good afternoon)  ครูสนทนาต่อไปว่า เมื่อทักทายเสร็จแล้วก็จะเป็นการถามทุกข์สุขด้วยประโยค  How are you?  และตอบด้วย  I’m fine, thank you.  ให้นักเรียนฟังซีดีอีกครั้งหนึ่ง ให้นักเรียนฝึกฟังและออกเสียงตามซีดีให้ถูกต้อง                    
                                 ครู          พูดทักทายนักเรียนพร้อมฟังซีดี      
                                 Teacher  :    Good afternoon, children.  How are you?
                                 Student:       Good afternoon, Miss Molly.  We’re fine, thank you. And you?
                                 Teacher  :    I’m fine, thank you.
                    3.  Practice
                             3.1           ฝึกสนทนาโดยครูถามให้นักเรียนตอบทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และรายบุคคล
                             3.2           ให้นักเรียนจับคู่ฝึกทักทายตามบทสนทนา


                    4.  Production
                         เล่มเกมทักทาย ดังนี้
                         ให้นักเรียนทำวงกลม 2 วง  แต่ละวงมีจำนวนนักเรียนเท่ากัน ครูเปิดเพลง What’s your name?  ให้นักเรียนวงนอกเดินไปทางขวา วงในเดินไปทางซ้าย เมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากัน  จับมือกัน กล่าวคำทักทายและถามทุกข์สุข ในรอบแรกให้นักเรียนวงนอกเป็นผู้ถามก่อน รอบต่อไปนักเรียนในวงในเป็นผู้ถาม  ครูให้นักเรียนเล่นหลายรอบจนนักเรียนทักทายและถามทุกข์สุขกันและกันได้
                    5.  Wrap up
                                   5.1          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทักทาย  ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละวัน
โดยสังเกตจากภาพเวลาที่ให้ไว้ในด้านล่างของ  SB  หน้านี้
                    5.2  ครูชี้แจงธรรมเนียมของการทักทายว่า ถ้าเป็นการทักคุณครูชาวต่างประเทศ
จะทักด้วยการเรียกนามสกุล ส่วนคุณครูคนไทยยังคงทักทายด้วยชื่อต้นตามปกติ
เช่น Good morning, Miss Molly. หรือ Good morning, Khun Kru Abdulrohman

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                6.1  Student’s Book 2
                6.2   Workbook 2
               


แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  3

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              1)  เข้าใจคำสั่งง่ายๆ
                                2)   ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  ฟังประโยคคำสั่งเข้าใจและปฏิบัติตามได้               
                                 2)  ออกคำสั่งให้เพื่อนปฏิบัติตามได้
                                 3)  สนทนากับเพื่อน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและอายุได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary :   Open / Close your book,  Stand up,  Sit down,  How old, 
                                                  How about,  year
............
 
............
 
                       Structure     :  How old are you?   I’m (Seven).
                                                  How about you?   I’m (Seven), too.
                        Function     :   Greeting / Talking about someone’s name/age
                       ทักษะกระบวนการ :   ทักษะทางภาษา / ทักษะการฟัง /  กระบวนการสื่อความ

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       3.1  การปฏิบัติตามคำสั่ง
                       3.2  การถามและตอบเกี่ยวกับอายุ

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                -  การปฏิบัติตามคำสั่ง
                                -  การถามและตอบเกี่ยวกับอายุ
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง / การถามและตอบเกี่ยวกับอายุ

                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                -  แบบสังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง
                                -  แบบประเมินการพูด
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                    คะแนน    9-10
-  ระดับดี                            คะแนน    7-8
-  ระดับพอใช้                    คะแนน    5-6
-  ระดับปรับปรุง               คะแนน    0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
                                  1.1          ครูให้นักเรียนบอกประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษที่เรียนมาแล้วในชั้น ป .1
ให้มากที่สุด ครูเขียนประโยคที่นักเรียนบอกบนกระดานดำ ชมเชยนักเรียนด้วยวลี Very good. Well done. เป็นต้น
                           1.2 นักเรียนพูดประโยคที่ครูเขียนบนกระดานตามครูทีละประโยค
                           1.3  ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 3 โดยครูใช้คำสั่ง Open your book on page three. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูรูปภาพและพูดประโยคอธิบายภาพ (นักเรียนบางคนพูดได้แล้ว)
                      2.  Presentation
                           2.1  กิจกรรมที่ 4  ครูให้นักเรียนฟังและพูดตามใน SB หน้า 3 นักเรียนฟังประโยคคำสั่ง ออกเสียงตามให้ถูกต้อง หลังจากนั้นครูออกคำสั่งให้นักเรียนปฏิบัติตาม
                           ครูให้นักเรียนฟังและพูดตาม  ดังนี้
                                         Open the book.
                                         Close the book.
                                         Sit down.
                                         Stand up.


                           2.2  Simon says.  ดังนี้
                                    ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า จะได้ฟังประโยคคำสั่ง และให้ปฏิบัติตามเมื่อ
ได้ยินคำว่า   Simon  says. หน้าประโยค ถ้าไม่มี   Simon  says. ไม่ต้องปฏิบัติตาม สาธิตการเล่น
จนนักเรียนเข้าใจดีแล้ว จึงดำเนินการเล่นเกม             
                           2.3  กิจกรรมที่ 5  นักเรียนฟังครูพูดใน SB หน้า 4   ครูสนทนาเกี่ยวกับภาพห้องเรียนในหน้านี้ ถามเกี่ยวกับเวลาที่เห็น ควรจะทักกันด้วย Good morning หรือ Good afternoon  บอกนักเรียนว่าจะได้ฟังการสนทนาเกี่ยวกับการถามชื่อ และอายุ ให้นักเรียนสังเกตประโยคคำถามและคำตอบ
                           ครูพูดสนทนากับนักเรียนในห้องเรียน
                                        Teacher  :  Good afternoon.  I’m Tom.
                                                     What is your name?
                                        Student  : Hello! My name’s Peter.  How old are you?
                                        Teacher  : I’m seven.  How about you?
                                        Teacher  : I’m seven, too.
                         2.4  ครูถามนักเรียน 1 คนว่า What’s your name?  นักเรียนตอบ (My name’s .......... .)
                                 ครู:          How old are you?  หนูอายุเท่าไร
                                 นักเรียน: อาจจะตอบ 7  ครูพูดต่อว่า Seven.
                                 ใช้คำถาม How old are you?  กับนักเรียนหลายๆ คน จนเห็นว่านักเรียนเข้าใจ
                    3.  Practice
                         นักเรียนทำกิจกรรมที่ 5 ใน SB หน้า 4  Talk with your friends.  สมมติว่านักเรียนยังไม่รู้จักกัน ให้จับคู่สนทนาโดยใช้ประโยคที่เรียนมาแล้วในขั้นที่ 2
                    4.  Production
                         นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2  Match and write. ใน WB หน้า 2
                          Answer                                                       
 
                                2.  Match and write.
1.  I’m seven.                                                3                             

2.  I’m five.                                                   1

3.  I’m six.                                                     4

4.  I’m two.                                                   2
                    5.  Wrap up
             ให้นักเรียนตรวจคำตอบในกิจกรรมที่ 2  แก้ไขข้อบกพร่องและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
การบอกเกี่ยวกับอายุ  อาจจะบอกว่า My name’s (Pim). หรือ  I’m (Pim).  ก็ได้

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                6.1  Student’s Book 2
                6.2   Workbook 2
               
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  4

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  นับจำนวน 1-10 ได้    
                                 2)  พูดประโยคแนะนำผู้อื่นได้
                                 3)  บอกอายุได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary      :            This, He,  She
                       Structure     :  This is (Tom).  He is (seven) years old.
                        Function     :    Giving information / Talking about someone’s name/age
                       Culture        :    -

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอายุของบุคคล

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                การนำเสนอข้อมูล
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ใช้แบบสังเกต
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                แบบสังเกต
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก      คะแนน 9-10
-  ระดับดี              คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
                                   1.1       ทบทวนการนับจำนวน 1-10  โดยให้นักเรียนยืนนับทีละคน
                                   1.2      ทักทายถามชื่อ / อายุของนักเรียน 4-5 คน ด้วยประโยค
                                   -  Good morning. / Good afternoon.
                                   -  What’s your name?
                                   -  How old are you?
                      2.  Presentation
                                                   กิจกรรมที่ 5  Listen and write. ใน SB หน้า 5 บอกนักเรียนว่าจะได้ฟังซีดี
เกี่ยวกับอายุของบุคคลในภาพ ให้นักเรียนตั้งใจฟังและเติมตัวเลขลงในช่องว่าง ครูเปิดซีดีให้ฟัง 1 เที่ยว ครูและนักเรียนตรวจคำตอบแล้วฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ คำตอบที่ถูกต้องแล้วให้อ่านตามอีกครั้งหนึ่ง
Script CD 6                                  
         5.  Listen and write.                                                       
This is Tom.  He is seven years old.
This is Peter.  He is seven years old.
This is Pim.  She is eight years old.
This is Bunny.  She is six years old.
                    3.  Practice
                         กิจกรรมที่ 3  Trace. ใน WB หน้า 3 ให้นักเรียนลากเส้นตามจุดประ จากนั้นให้จับคู่อ่านประโยคที่เขียนให้เพื่อนฟัง

                    4.  Production
                          เลือกวาดภาพเพื่อน 1 คน และเขียนแนะนำโดยดูตัวอย่างจากประโยคที่เรียน
(This is .......... .  He / She is .......... years old.)
                    5.  Wrap up
ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงผลงาน

6.          สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                    6.1   Student’s Book 2
                    6.2   Workbook 2
                    6.3   CD 6
           
           
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  5  และ  6

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ (มฐ. ต 2.2.1)
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  นักเรียนร้องเพลง Alphabet Song  ได้   
                                 2)  นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary   :    A a                Zz
                       Structure       :    Whats this?  It’s an (A) / a (B).
                        Function       :     Naming objects

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       3.1  การลากตามเส้นประ
                       3.2  แบบฝึกเรียงลำดับตัวอักษร

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนและเรียงลำดับตัวอักษร
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                -  แบบสังเกต
                                -  แบบฝึก
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก      คะแนน 9-10
-  ระดับดี              คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                       1.   Warm up
                                     1.1    ให้นักเรียนบอกตัวอักษร A - Z  ต่อกันอย่างรวดเร็ว
                                      1.2      ครูชูตัวอักษะแต่ละตัวเร็วๆ ให้นักเรียนบอกชื่ออักษรนั้น
                       2.   Presentation
                             2.1   กิจกรรมที่ 7  Listen and sing. (CD 7)  ใน SB หน้า 6  ให้นักเรียนร้องเพลงตามซีดีและฝึกร้องเอง
         Listen and sing.                                          
                                             Alphabet  Song
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  Nn 
Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  and Zz
Happy, happy we will be.
When we learn our A B C’s.
                                 2.2  ครูใช้บัตรอักษรชูขึ้นทีละบัตรและถาม What is this?  ให้นักเรียนบอกชื่ออักษรตัวนั้นๆ
                    3.  Practice
                         ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 4  Trace the letters. ใน WB หน้า 4-6
                    4.  Production
                         เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร
                   4.1          แบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม  แจกบัตรอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กให้ทีมละ 
1  ชุด  แต่ละทีมแข่งกันหาตัวอักษรที่ครูพูด ถือวิ่งมาที่หน้าชั้น กลุ่มใดที่หาตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
                         4.2  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 5  Connect the letters and write. ใน WB หน้า 7
Answer                                                       
                              Connect the letters and write.
             apple,  cat
                    5.  Wrap up
            นักเรียนนำเสนองานในกิจกรรม

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                    6.1   Student’s Book 2
                    6.2   Workbook 2
                    6.3   บัตรอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
                    6.4   CD 7
                       แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  7

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              นักเรียนจำแนกตัวอักษรเป็นสระและพยัญชนะได้
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  นักเรียนรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ           
                                 2)  นักเรียนรู้จักสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary : vowel, consonants
                       Structure     :                It’s a / an .......... .
                                                  Is it a / an .......... ? 
                                                  Yes, it is. / No, it isn’t
                        Function     :   Classifying objects

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       การสะกดชื่อตนเอง

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                                การจำแนกพยัญชนะและสระ
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึก
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                แบบฝึก
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก      คะแนน 9-10
-  ระดับดี              คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
                                   ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องตัวอักษรในภาษาไทยมีกี่ตัว และมีพยัญชนะกี่ตัว สระกี่ตัว การสะกดคำเป็นอย่างไร และบอกนักเรียนว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็แยกเป็นสระและพยัญชนะเช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้รู้จักในชั่วโมงนี้
                      2.  Presentation
                           2.1  กิจกรรมที่ 8  Learn more.  ใน SB หน้า 7 ให้นักเรียนดูตัวอักษรในกรอบบนและล่าง นักเรียนชี้ที่ตัวอักษร และอ่านพร้อมกัน  หลังจากนั้นให้ฟังซีดี 1 ครั้ง แล้วให้อ่านออกเสียงตามซีดี
นักเรียนฟัง CD 8                                            
        8.  Learn more.
              A.  Look. Listen. Point to the letters and say.                                                 
A E I O U 
Yes, yes, you!  You are vowels.
B C D F G H J K L M N Q R S T V X W Y Z
We are c .........., Yes, yes, c ..........
We are consonants.
                                   ให้นักเรียนเดาว่า ตัวอักษรด้านบนควรจะเป็นพยัญชนะหรือสระ เมื่อเทียบกับภาษาไทย ครูช่วยสรุปและนำออกเสียง vowels 2-3 ครั้ง  นำออกเสียง consonants 2-3 ครั้งเช่นเดียวกัน

2.2   ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 8B. Look. Listen. Point to the letters and say. ใน
SB หน้า 8 โดยให้นักเรียนฟังซีดีชี้ที่ตัวอักษรและพูดตาม ให้นักเรียนสังเกตเสียงสระของตัวอักษร a, e, i, o, u  และถามนักเรียนว่า เสียงสระเหล่านี้ออกเสียงอย่างไร
นักเรียนฟัง CD 9                            
         B.  Look. Listen. Point at the letters and say.                                                                       
                                          A - apple   E - elephant   I - ice cream   O - orange   U - umbrella
                    3.  Practice
                   ให้นักเรียนหาชื่อใน SB Unit 1  หน้า 9  และเขียนชื่อบนกระดาน หลังจากนั้นให้
เขียนเป็นภาษาไทยกำกับ เช่น Tony  =  โทนี่  เป็นต้น
                    4.  Production
                         ให้นักเรียนสะกดชื่อตนเองเป็นภาษาอังกฤษในสมุด ครูคอยช่วยเหลือทุกๆ คน
                    5.  Wrap up
             นักเรียนอ่าน SB หน้า 7 อีกครั้งหนึ่ง และร้องเพลง Alphabet Song

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                    6.1   Student’s Book 2
                    6.2   CD 8, 9
                    6.3   บัตรตัวอักษร
           
           
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  8

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              ระบุตัวอักษร เสียงภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และใช้  article  นำหน้าคำนามได้
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  นักเรียนรู้จักสระและเสียงสระพื้นฐาน
                                 2)  นักเรียนรู้จักพยัญชนะและเสียงพื้นฐาน
                                 3)  นักเรียนใช้ article นำหน้าคำนามได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary   :    book,  pen,  ruler,  pencil,  case,  kite,  apple,  egg,  orange,  umbrella,  ice cream
                       Structure       :    What’s this?  It’ a book. / an egg.
                        Function       :     Classifying objects

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       3.1  แบบฝึก
                       3.2  การวาดภาพและเขียนอธิบายภาพโดยใช้ a / an นำหน้าคำนาม

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                               การใช้ a / an  นำหน้าคำนาม
                       4.2  วิธีการประเมิน
                                ตรวจแบบฝึก
                       4.3  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก       คะแนน 9-10
-  ระดับดี              คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4
                 5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
                           1.1  ให้นักเรียนร้องเพลง Alphabet Song พร้อมกัน
                           1.2  ให้นักเรียนบอกตัวอักษรที่เป็นสระ และพยัญชนะ
                      2.  Presentation
                                   2.1          ครูชูตัวอักษรทีละตัว ถามนักเรียนด้วยประโยค What’s this?  ให้นักเรียน
ตอบ It’s a (...........). และ It’s an (...........).  เมื่อนักเรียนตอบครูถูกต้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านตัวอักษรตามครู และให้ช่วยกันสรุป (ใช้ an นำหน้าสระ  ใช้ a นำหน้าพยัญชนะ)
2.2   ทำกิจกรรมที่ 9  ครูพูดให้นักเรียนฟัง  ใน SB หน้า 10  นักเรียนอ่าน
คำนามที่ขึ้นต้นด้วย a / an   แล้วให้นักเรียนบอกความเข้าใจอีกครั้งว่า ใช้ a และ an อย่างไร
         ครูพูดให้นักเรียนฟัง
                                                          a or an?
a book,    a pen,    a ruler,    a pencil case,    a kite,
an apple,    an egg,    an ice cream,    an orange,    an umbrella
                    3.  Practice
                         ทำกิจกรรมที่ 6  Fill a or an in the blanks. ใน WB หน้า 8
              1.     a book      2.        an eraser               3.            an Indian              4.            an elephant
                                       5.  a kite         6.    an orange             7.          a ruler        8. a pencil
                    4.  Production
             ให้นักเรียนเลือกวาดภาพ 2 ภาพ และเขียนประโยคอธิบายภาพ โดยใช้รูปประโยค
It’s a .......... .  และ It’s an .......... . 
        5.  Wrap up
             ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการใช้ a / an นำหน้าคำนามอีกครั้งหนึ่ง

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                    6.1   Student’s Book 2
                    6.2   Workbook 2
                    6.3   บัตรตัวอักษร
           
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  9

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว (มฐ. ต 1.3.3)
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  รู้จักเสียงตัวอักษร (สระ พยัญชนะ)
                                 2)  ถามและตอบเกี่ยวกับอายุ
                                 3)  สะกดชื่อตนเองได้

2.    สาระการเรียนรู้
                       Vocabulary :   name,  year,  old
                       Structure     :  How old are you?
                                                  I’m .......... years old.
                       Function      :   Describing people

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                       การทำ (Name-tag)

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1  สิ่งที่ประเมิน
                               การประเมินชิ้นงาน
                       4.2  วิธีการประเมิน
                               ประเมินด้วยการใช้แบบประเมิน
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                               แบบประเมินชิ้นงาน
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก       คะแนน 9-10
-  ระดับดี               คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
              1.  Warm up
                             1.1   ครูทบทวนการออกเสียงตัวอักษรทั้งสระและพยัญชนะและการถามอายุ
                             1.2   ให้นักเรียนสะกดชื่อตนเอง โดยให้ดูจากการสะกดที่เขียนไว้ในชั่วโมงก่อน
               2.      Presentation
                              ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 8  Read. ใน SB หน้า 11 ให้นักเรียนอ่านบทอ่านตามครูพร้อมกัน และให้ศึกษาการทำ Name-tag ของ Pim จากข้อมูลที่ได้  คือชื่อและอายุ
               3.      Practice
                             ใช้ข้อมูลจากกิจกรรมที่ 6 ใน SB หน้า 5 ที่เรียนมาแล้ว เติมข้อมูลอายุของ Name-tag  ของ Tom,  Peter  และ  Bunny
                              Answer                                                   
                                                                    Tom                      Peter                     Bunny
                                                                 Age : 7                 Age : 7                  Age : 6
                4.   Production / Wrap up
                  ทำกิจกรรมที่ 7 ใน WB หน้า 9 ให้นักเรียนทำ Name-tag ของตนเองและของเพื่อนรัก 1 คน เมื่อทำเสร็จแล้วออกไปนำเสนอข้อมูลหน้าชั้น ด้วยประโยค ดังนี้
                                       -  My name is .......... .   I’m .......... years old.
                                       -  My friend is .......... .  She / He is .......... years old.                                  

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                       6.1       Student’s Book 2
                       6.2 Workbook 2
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  10

1.   เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1         จุดประสงค์ปลายทาง
                              ประเมินความรู้ที่เรียนมาใน Unit นี้
                1.2 จุดประสงค์นำทาง
                                 1)  ออกเสียง initial sounds ที่เป็นปัญหาได้
                                 2)  ประเมินตนเองจากกิจกรรม Things I can do.
                                 3)  ประเมินความรู้จากกิจกรรม Test yourself.

2.    สาระการเรียนรู้
                                ความรู้ที่เรียนมาในหน่วยนี้

3.    ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                                การประเมินตนเอง

4.    แนวทางการประเมิน
                       4.1   สิ่งที่ประเมิน
                                -  การประเมินตนเองด้วยกิจกรรม Things I can do.
                                -  การทดสอบท้ายหน่วย
                       4.2   วิธีการประเมิน
                                นักเรียนจับคู่ประเมินตนเอง และทำแบบทดสอบ
                       4.3  เครื่องมือประเมิน
                                -  แบบประเมินตนเอง
                                -  แบบทดสอบ
                       4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก       คะแนน 9-10
-  ระดับดี              คะแนน   7-8
-  ระดับพอใช้      คะแนน   5-6
-  ระดับปรับปรุง คะแนน   0-4
5.   กิจกรรมการเรียนรู้
                      1. Warm up
                               นักเรียนร้องเพลง Alphabet  Song
                      2.  Presentation / Practice
                           ทำกิจกรรมที่ 11  Say the words. ใน SB หน้า 12  นักเรียนออกเสียงตาม และฝึกออกเสียงเองให้ถูกต้องโดยทำกิจกรรมดังนี้
2.1  ครูออกเสียงคำศัพท์แสดงรูปปากและวิธีผลิตเสียง /u/  อย่างช้าๆ 3-4 ครั้ง พร้อมชี้ตัวอย่าง ให้นักเรียนฟัง สังเกต และออกเสียงตามพร้อมกัน ทีละแถว ทีละคน
2.2  นักเรียนจับคู่ฝึก ครูเดินฟังช่วยแก้ไข         
       Say the words.                                                 
              Listen and repeat
              vowels,       van,       vine,       vase
                     3.   Production / Wrap up
                                   3.1          กิจกรรมประเมินตนเอง Things I can do. ใน SB หน้า 13  ครูชี้แจงให้นักเรียน
เข้าใจว่าการประเมินตนเองในตอนจบบทเรียนจะทำให้นักเรียนทราบว่าเรียนอะไรไปแล้วบ้าง ยังจำได้หรือไม่ และใช้ภาษาเป็นหรือไม่ จะได้ปรับปรุงตนเองในโอกาสต่อไปให้นักเรียนจับคู่กันถามและตอบตาม

6.   สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                     6.1  Student’s Book 2
                     6.2        Workbook 2
                    

              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น