ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ )

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง         Hello                     
รหัส     อ 11101              ชื่อรายวิชา    ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                     ภาคเรียนที่   1                                   เวลา    10    ชั่วโมง
ผู้สอน  นายอับดุลเราะมาน    ดิงพะแน                                        โรงเรียนบ้านรามัน

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มฐ.ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มฐ.ต.1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
มฐ.ต.2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนะรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ตัวชี้วัด
1. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
3. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
                               


3. สาระการเรียนรู้
    3.1 เนื้อหาสาระ

Function
Language  Item
Vocabulary
Pronunciation
1.   Socio-cultural functions
      ·  Greeting

      ·  Leave Taking

      ·  Thanking
      ·  Apologizing
2.   Asking about someone’s
      name
3.  Identifying the alphabets

-    Hi / Hello
-    Good morning
-    Goodbye
-    Bye-bye / Bye / Goodbye
-    Thank you.
-    Sorry!
-    What’s your name?
-    I ‘m……
-    Letter names / Letter sound


-   Hi / Hello
-   morning, afternoon
-   Goodbye
-   Bye-bye / Bye/ Goodbye
-   Thank you, sorry.

name
Alphabets : A-Z, a-z
APPLE, BIRD, CAT,
DOG, ELEPHANT, FAN, GOAT, HUT, ICE CREAM, JUG,  KITE, LION, MONKEY, NEST, ORANGE, PEN, QUEEN, RING, SNAKE, TIGER, UMBRELLA, VASE, WIG, X-RAY, YO-YO, ZEBRA
Initial position
/æ/ ,
/b/ ,
/k/ ,      
/d/ ,
/e/ ,
/f/

    3.2  ทักษะ/กระบวนการ
1) ทักษะการสื่อสารทางภาษา ฟัง พูด
2) ทักษะการเลียนเสียงเพื่อสื่อความ
3) ทักษะการทำงานกลุ่ม
    3.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1) มารยาทในการฟัง
2) เห็นความจำเป็นในการใช้ภาษาสื่อสาร
                3) เคารพกติกาการเล่นเกม
                4) ความภาคภูมิใจในผลงาน

4.  ชุดคำถามที่สำคัญ
                4.1  What’s your name?
                4.2  How are you?

5.  ภาระงาน
                5.1  กิจกรรมปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ
                5.2  กิจกรรมทักทาย แนะนำตัวเป็นกลุ่ม
                5.3  บทบาทสมมุตินักเรียนกล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ
                5.4  การฝึกออกเสียงตัวอักษรต้นคำได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

6.   การวัดผลและประเมินผล
                6.1  ประเมินทักษะการสื่อสารทางภาษา
6.2  ประเมินภาระงาน
                6.3  ประเมินจากแบบทดสอบท้ายหน่วย

7.  การบูรณาการ               
                7.1  ภาษาไทย
                7.2  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.3  ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  1

1. เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางพูดทักทายเพื่อนและคนรู้จักได้ถูกต้อง 
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
2)  พูดทักทายกันได้ถูกต้อง

2. สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  Hello, Hi
Structure               :  Hi! Hello!
Function               :  Greeting

3. ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                ภาพวาดตัวนักเรียนพูดคำทักทายเพื่อน

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมทักทายเพื่อนและร้องเพลง
-  การออกเสียงคำศัพท์และประโยค
                                -  การพูดทักทาย
-  แบบฝึกลากเส้นตามจุดประเป็นคำทักทาย
                                -  การวาดภาพตัวนักเรียนพูดคำทักทาย
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการพูด
-  ตรวจแบบฝึกการลากเส้นตามจุดประ                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกการลากเส้นตามจุดประ
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up
1.1  ครูแนะนำเสียงสัตว์ให้ฟัง เช่น (Jib-Jib) ให้นักเรียนรู้จักและทักทาย
นักเรียน แล้วแนะนำตัวเองกับนักเรียน 2-3 ครั้ง ดังนี้ Hello! I’m Jib-Jib.
1.2  นักเรียนเดาและบอกความหมายของข้อความที่ Jib-Jib พูด
1.3  บอกนักเรียนให้ทราบความหมายของคำว่า Hello. ว่าหมายถึง สวัสดี ใช้
ในการทักทายกันซึ่งเหมือนชื่อหนังสือ Say Hello และให้นักเรียนฝึกพูด Hello.
              2. Presentation
2.1  ครูสอนประโยคคำสั่ง  Open your book at page 1, please. บอกความหมาย
นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า 1
2.2  นักเรียนทำกิจกรรมที่  1   นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่   1 นักเรียนดูภาพ
ฟังบทสนทนาคำทักทายจากการที่ครูเขียนบนกระดานดำ  พูดตาม 2-3 ครั้ง
1.  Point and say.
                                                B            :  Hello!
                                                G            :  Hi!
                                                Bird :  Hello! Let’s sing!


2.3  นักเรียนทักทาย และให้นักเรียนทักทายครูกลับ 2-3 ครั้ง
                                                ครู  :  Hello !       นักเรียน  :  Hi !
                                                ครู  :  Hi !             นักเรียน  :  Hello !
2.4  ครูเดินไปทักทายนักเรียน พร้อมทั้งจับมือเขย่าเบา ๆ พูด Hello ! ให้ นักเรียน
พูดตอบว่า  Hi ! หรือ Hello !
              3. Practice
3.1  อาสาสมัคร 1 คู่ ออกมาพูดทักทายหน้าชั้น พร้อมจับมือเขย่าเบา ๆ นักเรียน
จับคู่ฝึกทักทาย Hello ! และ Hi ! พร้อมจับมือเขย่าเบา ๆนักเรียนเปลี่ยนคู่ทักทาย  ประมาณ 3-5 คู่  ครูเขียนคำ Hello ! และ Hi ! บนกระดานดำ ครูชี้คำ ครูพูดคำศัพท์  นักเรียนพูดคำศัพท์ตาม
                4. Production
นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 Draw. Color and write. ใน WB หน้า 1 นักเรียนวาดรูปตนเองกำลังพูดทักทาย Hello ! หรือ Hi ! ก็ได้ ระบายสีให้สวยงาม

              5. Wrap up
                                5.1 สนทนากับนักเรียนสรุปการใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการHello ! หรือHi !
                                5.2 นักเรียนทำกิจกรรมที่  2 Say and trace. ใน WB หน้า 2 นักเรียนพูดคำในแบบฝึกหัดตามครูและลากเส้นตามจุดประ เป็นคำทักทาย Hello ! และ  Hi !

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  บัตรคำ  Jib-Jib
6.4  เนื้อพลง Hi ! Hello !
               

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  2

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางพูดแนะนำตนเองได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  ออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้อง
2)  พูดแนะนำตนเองได้
2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  what, name, your, I’m
Structure               :  What’s your name?   I’m (ชื่อ).
Function               :  Asking about someone’s name
3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                ภาพวาดตัวนักเรียนพูดคำทักทายเพื่อน พร้อมเขียนชื่อของนักเรียนใต้ภาพ
4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมพูดถาม-ตอบชื่อ
-  การออกเสียงคำศัพท์และประโยค
-  แบบฝึกการลากเส้นตามจุดประเป็นคำและประโยค
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการพูดคำศัพท์
-  ประเมินการพูดโต้ตอบ ทักทาย ถาม-ตอบชื่อ
-  ตรวจแบบฝึกการลากเส้นตามจุดประ
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกการลากเส้นตามจุดประ

                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้                   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                                 คะแนน 0-4
5.  กิจกรรมการเรียนรู้
1. Warm up
1.1 ครูพูดคำว่า  Jib-Jib ทักทายนักเรียนด้วยคำว่า Hi, I’m Jib-Jib. ให้ นักเรียนพูด
ตอบ Hello, Jib-Jib   ทบทวนเพลง Hi ! Hello ! จับคู่ทำท่าทางประกอบเพลง
                                1.3  นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งของครู Open your book at page 2, please. ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า 2 ตามคำสั่ง
                2. Presentation
               2.1 นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2 Look. Listen and say. ใน SB หน้า 2 นักเรียนดูภาพ ฟังบทสนทนาแนะนำตัวและถามชื่อจากที่ครูเขียนบนกระดานดำ ครูบอกความหมายประโยค            
                               Look. Listen and say.
                                                B1          :  Hello ! I’m Tom. What’s your name?
                                                B2          :  Hi ! I’m Tim.
                                                G            :  Hi ! I’m Mary.
                                                Bird :  Hello ! I’m Jib-Jib.

               2.4  ให้นักเรียน  3 คน มายืนหน้าชั้น พูดทักทาย ถามชื่อ
                                                นักเรียน 1  :  Hello ! I’m ชื่อนักเรียน. What’s your name?
                                                นักเรียน 2  :  Hi ! I’m  ชื่อนักเรียน.
                                                นักเรียน 3  :  Hello ! I’m ชื่อนักเรียน.
               
                3. Practice
                               นักเรียนทำกิจกรรมที่  3 Talk with your friends. ข้อ A  Ask and answer. ใน SB หน้า 3  และครูเดินสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม

                4. Wrap up
              4.1 นักเรียนคัดลอกประโยคบอกชื่อตัวเอง I’m …….. คัดลอกชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยบนเส้นที่กำหนดให้ใต้ภาพวาดกิจกรรมที่ 1  Draw and color.
ใน WB หน้า 1
              4.2  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3 Say and trace.  ใน WB หน้า 3  นักเรียนอ่านบทสนทนาของกิจกรรมนี้ และเขียนคำตามจุดประเป็นคำทักทายและประโยคถามชื่อ-ตอบชื่อ
6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  บัตรคำ  Jib-Jib
6.4  เนื้อพลง Hi ! Hello !
               
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  3

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
1.1  จุดประสงค์ปลายทางพูดโต้ตอบในการทักทายและกล่าวลาอย่างเป็นทางการ
ได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
2)  พูดโต้ตอบการทักทายและกล่าวลาอย่างเป็นทางการได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  open, close, Good morning, teacher, children, Goodbye, Bye-bye, Bye
Structure               :  Open your book. Close your book.
                                                   Good morning, teacher. Good morning, children.
                                                   Goodbye. Bye-bye. Bye.                            
Function               :  Classroom command.
                                Greeting and leave taking

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                กิจกรรมบทบาทสมมุติ ครู-นักเรียน ทักทายและกล่าวลากัน

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมการพูด
-  การพูดโต้ตอบและการกล่าวลา
-  แบบฝึกการลากเส้นตามจุดประเป็นคำและประโยค
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรมการพูด
-  ตรวจแบบฝึกการลากเส้นตามจุดประเป็นคำและประโยค


                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกการลากเส้นตามตัวอักษร
4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้                   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                                 คะแนน 0-4
5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up
1.1  ร้องเพลง Hi ! Hello !
1.2  นักเรียนทำกิจกรรม  ใน SB หน้า 3 นักเรียนฟังครูและพูดตาม
                                           B    Look and say.
                                                T  :  Open your book.
                                                T  :  Close your book.
                                1.3  นักเรียนทำกิจกรรม     ครูทบทวนประโยคคำสั่ง Open your book.
                                                ครู          :  Open your book. ครูทำท่าเปิดหนังสือ
                                                นักเรียน  :  ทำท่าเปิดหนังสือ
                                                ครู          :  Open your book at page 2.
                                                นักเรียน  :  ทำท่าเปิดหนังสือไปที่หน้า 2
                                                ครู          :  Close your book.  ครูทำท่าปิดหนังสือ
                                                นักเรียน  :  ทำท่าปิดหนังสือ
                                                ครู          :   นักเรียนฟังและปิด-เปิดหนังสือตามคำสั่ง
              2. Presentation
                                2.1  ทำกิจกรรมที่ 4  Look. Listen and say. ข้อ A  Look.  Listen and say.  ใน SB หน้า 4 นักเรียนดูภาพและสนทนากันว่า พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ (พวกเขากำลังวิ่งออกกำลังกายและมาพบกัน) เวลาใด (เวลาเช้า โดยสังเกตภาพไก่ขันและดวงอาทิตย์ขึ้น) นักเรียนฟังตามครูพูด และพูดตาม ครูให้ความรู้ว่า คำที่ได้ยิน  คือ Good morning   (อรุณสวัสดิ์)  เป็นคำทักทายในช่วงเวลาเช้ามืดถึงก่อนเที่ยง               
                                A.  Look.  Listen and say.
                                W           :  Good morning, children.
                                B+G      :  Good morning, teacher.
                                Bird       :  Goodbye.  Bye-bye.  Bye.
2.2  นักเรียนฝึกพูดคำ Good morning. ให้ถูกต้องตามครู 2-3 ครั้ง นักเรียนจับคู่
พูดทักทายด้วยคำ Good morning. เปลี่ยนคู่ 2-3 ครั้ง ฟังอีกครั้ง พูดตาม
              3. Practice
3.1  นักเรียนเข้ากลุ่ม 5 คน แสดงบทบาทเป็นครู นักเรียนและนกขุนทอง ครูเดิน
สังเกตการร่วมกิจกรรม
3.2 นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม ฝึกพูดบทสนทนา
3.3 ครูชูบัตรคำ Good morning./ Goodbye./ Bye-bye. และ Bye.  นักเรียนพูด
คำศัพท์ตามครูทุกคน
              4. Wrap up
นักเรียนทำกิจกรรมที่ 4 Say and trace. ใน WB หน้า 4  นักเรียนดูคำที่เป็นจุดประ
พูดตามครู และเขียนคำทักทาย Good morning. และคำกล่าวลา Goodbye. / Bye-bye.

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  เพลง Hi! Hello!
6.4  บัตรคำ


แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  4

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทาง พูดโต้ตอบการทักทายและกล่าวลาอย่างเป็นทางการได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้อง
2)  พูดโต้ตอบการทักทายและกล่าวลาอย่างเป็นทางการได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  afternoon, Goodbye, Bye-bye, children
Structure               :  Good afternoon,teacher. Good afternoon, children.
                                Goodbye, teacher. Bye-bye, children.        
Function               :  Greeting and leave taking

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                จับคู่ (work in pairs) พูดทักทายตามเวลา (good afternoon) บอกชื่อและกล่าวลา

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมฟัง-พูด
-  การพูดโต้ตอบ ทักทาย และกล่าวลาอย่างเป็นทางการ
-  แบบฝึกลากเส้นตามจุดประเป็นคำและประโยค
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
 -  ประเมินการพูด
-  ตรวจแบบฝึกการลากเส้นตามจุดประเป็นคำและประโยค
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกการลากเส้นตามจุดประ
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กระบวนการเรียนรู้
              1. Warm up
1.1  ทบทวนคำที่ใช้ในการกล่าวทักทาย กล่าวลา และการถามชื่อ
1.2  ทบทวนรูปประโยคคำสั่ง Open your book at page 5, please. และให้นักเรียน
ปฏิบัติตามคำสั่ง
              2. Presentation
                                2.1  นักเรียนฟังครู  ดูภาพและพูดตาม 2-3 ครั้ง
                                           S+G       :  Good afternoon, teacher.
                                                W           :  Good afternoon, children.
                                                B+G      :  Goodbye, teacher.
                                                W           :  Bye-bye, children.
               3. Practice
                                นักเรียนจับคู่ทำกิจกรรมพูดทักทายตอนบ่าย และกล่าวลากับเพื่อน 2-3 คู่จนคล่อง ครูเดินสังเกตการร่วมกิจกรรมการพูดของนักเรียน
                4. Wrap up
                                นักเรียนทำกิจกรรมที่ 5  Say and trace.  ใน WB  หน้า 5 ให้นักเรียนดูภาพ  และอ่านคำจุดประ เขียนตามจุดประเป็นคำทักทายตอนบ่าย Good afternoon.

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  บัตรคำ
               
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  5

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางพูดขอบคุณและขอโทษตามโอกาสที่ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้อง
2)  กล่าวขอบคุณและขอโทษได้ตามสถานการณ์ที่กำหนด

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :   Thank you, Sorry
Structure               :   Thank you.
                                                     Sorry!            
Function               :   Thanking and apologizing

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                                กิจกรรมบทบาทสมมุติแสดงการใช้คำ Thank you และ Sorry !

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติ
-  การพูดขอบคุณ และขอโทษ
-  การฟังและเลือกคำตอบ
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการพูดขอบคุณ และขอโทษ
-  ประเมินฝึกการฟัง
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบประเมินการฟัง
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up    ครูทบทวนประโยคทักทายตามเวลา เช้า และบ่าย
ครู          :  Good morning, children (class).
นักเรียน :  Good morning, teacher.
ครู          :  Good afternoon, children (class).
              2. Presentation
                                2.1  ครูสนทนากับนักเรียนถึงมารยาทในการพูดขอบคุณ เมื่อผู้ใหญ่ให้ของ เพื่อนให้ขอยืมของหรือให้ของ การพูดขอโทษ เมื่อวิ่งชนเพื่อน หรือทำของเสียหาย
                                G  :  Thank you.
                                B  :  Thank you.
                                G  :  Sorry! 
               3. Practice
                                3.1  นักเรียนเข้ากลุ่ม 4 คน ฝึกบทบาทสมมุติตามภาพใน SB ข้อ 4C  ฝึกพูดคำ
 “Thank you.” และ “Sorry !” ครูเดินสังเกตการร่วมกิจกรรม
                 4. Wrap up
                                4.1  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 6 Say and trace. ใน WB หน้า 6 คำ Thank you                               

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1

               

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  6

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางระบุตัวอักษร Aɑ -Ii  และเรียกชื่อได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  บอกจำนวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษได้
2)  เรียกชื่อตัวอักษร Aɑ -Ii ได้ถูกต้อง
3)  บอกคำที่มีตัวอักษร Aɑ -Ii ขึ้นต้นได้
4)  จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Aɑ -Ii ได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  A   APPLE / a  apple,  B   BIRD / b   bird,  C   CAT / c   cat,  D   DOG / d   dog,
                                E   ELEPHANT / e   elephant,  F   FAN / f    fan,  G   GOAT / g   goat,
                                H   HUT /  h   hut,  I   ICE CREAM / i    ice cream
Structure               :  -         
Function               :  Identifying the alphabets

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                กิจกรรม pair works ฝึกอ่านตัวอักษร Aɑ-Ii และคำศัพท์ที่มีตัวอักษร Aɑ-Ii ขึ้นต้น

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมเกม Slam ! และกิจกรรม pair works
-  การพูดชื่อตัวอักษร Aɑ-Ii และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Aɑ-Ii
-  การจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Aɑ-Ii
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการพูดตัวอักษรและคำ
-  ตรวจแบบฝึกจับคู่ตัวอักษร Aɑ-Ii
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกจับคู่ตัวอักษร
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up   ครูร้องเพลง ABC’s Song ให้นักเรียนฟัง นักเรียนปรบมือเป็นจังหวะ นักเรียนคนใดร้องได้ให้ร้องตามไป
               2. Presentation
                                2.1  นักเรียนเปิดแบบเรียนตามคำสั่ง Open your book at page 7, please.
                                2.2  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 5 Listen and say. ข้อ A Repeat. ใน SB หน้า 7 นักเรียนฟัง และพูดตาม     
                                A.  Repeat.
                                Capital Letters
                                A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
                                Small Letters
                                a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
                                2.4  ครูพูดอีกครั้ง ครูชี้ตัวอักษรที่แผนภูมิตามไปทีละตัว ดู ฟัง และพูดตาม
                                2.5  นักเรียนดูตัวอักษรใน SB หน้า 7 ชี้ตัวอักษรไปทีละตัว ฟัง แล้วอ่านตาม
                                                B.            Look.  Listen and say.
                                                A - APPLE          B - BIRD              C - CAT               D - DOG
                                                E – ELEPHANT                               F - FAN                                G - GOAT           H - HUT
                                                I – ICE CREAM
                                2.7   นักเรียนดูภาพกิจกรรม 5B ใน SB หน้า 8 ฟังชี้ภาพและพูดตาม 2-3 ครั้ง
               3. Practice
                                3.1  นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านตัวอักษร Aa-Ii
                                3.2  นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Aɑ-Ii ดังนี้ A  APPLE / a  apple,  B  BIRD / b bird, C  CAT / c cat เป็นต้น จนถึง I  ICE CREAM / i  ice cream
                4. Wrap up
                                นักเรียนทำกิจกรรม Say and match. ใน WB หน้า 8 นักเรียนพูดตัวอักษรแล้วขีดโยงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก เช่น A-a, B-b จนถึง I-i

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  เนื้อเพลง ABC’s Song
6.5  แบบอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก A-Z และ a-z
                6.7  บัตรอักษร Aa-Ii    บัตรภาพ APPLE – ICE CREAM

               แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  7

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทาง ระบุตัวอักษร Jj –Qq และเรียกชื่อได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  บอกชื่อตัวอักษร Jj –Qq ได้ถูกต้อง
2)  บอกคำที่มีตัวอักษร Jj –Qq ขึ้นต้นได้
3)  จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Jj –Qq ได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  J   JUG / J   jug,  K   KITE / k   kite,  L   LION / l   lion,
                                                M   MONKEY / m   monkey,  N   NEST /  n   nest,
                                                O   ORANGE / o   orange, P   PEN / p   pen, Q   QUEEN / q   queen
Structure               :  -         
Function               :  Identifying the alphabets

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                กิจกรรม pair works  ฝึกอ่านตัวอักษร Jj –Qq และคำศัพท์ที่มีตัวอักษร Jj –Qq ขึ้นต้น

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การพูดชื่อตัวอักษร Jj –Qq และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Jj –Qq
-  การจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Jj –Qq
                4.2  วิธีการประเมิน
-  ประเมินการพูดตัวอักษร และคำ
-  ตรวจแบบฝึกจับคู่ตัวอักษร Jj –Qq
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกจับคู่ตัวอักษร

                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                             คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4
5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up
1.1  ทบทวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจาก SB หน้า 7 นักเรียนฟังครูพูด
และชี้ไปตามตัวอักษรทีละตัว และพูดชื่อตัวอักษรจาก A-Z และ a-z
1.2  ทบทวนคำศัพท์ A  APPLE  /  a   apple  -  I  ICE CREAM  /  i    ice cream 
ครูพูดให้ฟัง นักเรียนพูดตัวอักษรและคำศัพท์
              2. Presentation
                                2.1  นักเรียนทำกิจกรรมใน  Look. Listen and say. ใน SB หน้า 9 ครูชี้บัตรภาพทีละภาพจากภาพเหยือกน้ำ J JUG / j  jug ไปจนถึง ภาพพระราชินี Q QUEEN / q queen นักเรียนฟังครู และพูดตาม 2-3 ครั้งจนคล่อง
                                J - JUG  K - KITE             L - LION             M - MONKEY
                                N -  NEST           O - ORANGE     P - PEN                Q - QUEEN
              3. Practice
                                3.1  เล่นเกม What’s  missing? โดยครูติดบัตรภาพ J - j ถึง Q – q เรียงลำดับบนกระดานดำ ครูชี้ภาพ นักเรียนพูดพร้อมกัน
                                3.2  นักเรียนฝึกพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  Jj – Qq   ดังนี้  J   JUG /  j   jug,  K   KITE / k  kite, L  LION / l  lion  เป็นต้น จนถึง Q  QUEEN / q  queen.


                4. Wrap up
                                นักเรียนทำกิจกรรม Say and match. ใน WB หน้า 8 นักเรียนพูดตัวอักษรแล้วขีดโยงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก เช่น J-j,  K-k จนถึง  Q-q

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  เกม What’s missing?
6.4   บัตรอักษร Aɑ-Ii               แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  8

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางระบุตัวอักษร Rr-Zz และเรียกชื่อได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  เรียกชื่อตัวอักษร Rr-Zz ได้ถูกต้อง
2)  บอกชื่อคำศัพท์ที่มีตัวอักษร Rr-Zz ขึ้นต้นได้
3)  จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Rr-Zz ได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :  R   RING / r   ring,   S   SNAKE / s   snake,   T   TIGER / t   tiger,
                                                V  VASE / v   vase, W   WIG / w   wig, X   X-RAY / x   x-ray,
                                                Y   YO-YO / y   yo - yo,  Z   ZEBRA / z   zebra.
Structure               :  -         
Function               :  Identifying the alphabets

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                กิจกรรม pair works ฝึกพูดชื่อตัวอักษร Rr-Zz  และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Rr-Zz

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมเกม Point to และ pair works
-  การพูดชื่อตัวอักษร Rr-Zz และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Rr-Zz
-  การจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก Rr-Zz
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการพูดตัวอักษรและคำ
-  ตรวจแบบฝึกจับคู่ตัวอักษร Rr-Zz
               

4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบฝึกจับคู่ตัวอักษร
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up 
ทบทวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และคำศัพท์ A APPLE a apple จนถึง
Q QUEEN q queen จากบัตรภาพ
                2. Presentation
                                นักเรียนทำกิจกรรมใน SB หน้า 10 ครูชูบัตรภาพแหวน R  RING จนถึงภาพ
ม้าลาย Z  ZEBRA นักเรียนดูบัตรภาพ ฟังและพูดตาม 2-3 ครั้งจนคล่อง
                               R   RING      S   SNAKE      T   TIGER         U   UMBRELLA     V   VASE
                                                W   WIG              X   X-RAY       Y   YO-YO       Z   ZEBRA
              3.  Practice
                                3.1  เล่นเกม Point to…. โดยครูติดบัตรภาพ   R-r   ถึง  Z-z   เรียงลำดับบนกระดานดำ ครูชี้ภาพ นักเรียนอ่านพร้อมกัน
                                3.2  ครูดึงบัตรภาพออกแล้วนำไปติดไว้รอบ ๆ ห้องเรียนในตำแหน่งที่นักเรียนมองเห็น ครูพูดคำศัพท์ใด  ให้นักเรียนชี้ไปที่บัตรภาพนั้น ครูพูดคำศัพท์เร็วขึ้น เพื่อให้เกมน่าตื่นเต้น
                                3.3  เพื่อเพิ่มความสนุกขึ้น ครูให้นักเรียนที่ชี้ผิดทางจากเพื่อนคนอื่นมาทำท่าทางประกอบเพลง Hi ! Hello!
                                3.4  นักเรียนจับคู่ฝึกพูดตัวอักษร R - Z และ r - z ใน SB หน้า 10
4. Wrap up
                                นักเรียนทำกิจกรรมที่ 10 Say and match. ใน WB หน้า 9 นักเรียนพูดตัวอักษร แล้วขีดโยงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก เช่น R-r, S-s จนถึง  Z-z
               
6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  เกม Point to…..
6.4  บัตรภาพ Rr-Zz
6.5  บัตรอักษร Rr-Zz

               
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  9

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทาง  ทำสมุดภาพคำศัพท์เรียงตามตัวอักษรได้
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  เรียกชื่อตัวอักษร Aa-Zz ได้
2)  ฟังและเลือกตัวอักษรได้ถูกต้อง
3)  ทำแผ่นภาพคำศัพท์จากตัวอักษรที่ชอบได้

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :              Aa-Zz
Structure               :  -         
Function               :  Identifying the alphabets

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                ทำแผ่นภาพคำศัพท์จากตัวอักษรที่ชอบ ตกแต่ง และรวบรวมเป็นเล่มประจำห้อง

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การร่วมกิจกรรมร้องเพลง
-  การฟังและเลือกตัวอักษร
-  การทำแผ่นภาพคำศัพท์
                4.2  วิธีการประเมิน
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม
-  ประเมินการฟังและเลือกตัวอักษร
-  ตรวจผลงาน แผ่นภาพคำศัพท์
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
-  แบบประเมินการฟัง
-  แบบประเมินผลงาน
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4
5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up 
ครูติดเนื้อเพลง ABC’s Song บนกระดาน นักเรียนอ่าน A-Z จากเนื้อเพลง
              2. Presentation
                                2.1 นักเรียนทำกิจกรรมที่ 6  Sing a song. ใน SB หน้า 11 ครูร้องเพลง ครูชี้ตัวอักษรที่แผนภูมิ นักเรียนฟังเพลง ABC’s Song จากเพลง
ABC’s Song
A        B       C       D       E       F       G
H       I       J       K       L       M       N      O       P
Q        R       S       T       U       V       W       X       Y      and      Z
Happy, happy we will be,
when we learn our ABC’s.
              3.  Practice
                     ครูติดแผนภูมิตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กบนกระดาน ฝึกอ่านพร้อมกัน
                                3.1  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 11  Listen and circle. ใน WB หน้า 9 ครูพูด และนักเรียนฟังและวงกลมรอบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ได้ยิน ครูตรวจและเฉลย
                            3.2  ครูติดแผนภูมิตัวอักษรพิมพ์เล็ก นักเรียนอ่านทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็ก นักเรียนทำกิจกรรมที่ 12 Listen and circle. ใน WB หน้า 9 นักเรียนฟังจากครู และวงกลมรอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก ในข้อ 1-5 ตามที่ได้ยิน ครูตรวจและเฉลย
               Listen and circle.
                                1.  f                       2.  h                       3.  n                       4.  r                        5.  y


              4. Production
                                4.1  นักเรียนทำกิจกรรม  Learn more.  คำสั่ง  Make a book.  ใน SB หน้า 12  นักเรียนดูภาพแอปเปิ้ล และคำ APPLE และ apple ใต้ภาพ ครูชี้แจงว่า เป็นการทำแผ่นภาพคำศัพท์คนละ 1 ภาพ จากคำศัพท์ที่ชอบ โดยเลือกจาก SB หน้า 8-10
                                4.2  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 13 Make ABC Book. ใน WB หน้า 10 นักเรียนตัด ปะภาพที่เตรียมมา หรือวาดภาพลงในกระดาษ ระบายสี ตกแต่ง และเขียนคำศัพท์ประกอบภาพนั้น ลงใต้ภาพทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในที่ว่างที่จัดไว้ใน WB หน้า 10
              5. Wrap up
                                ครูเดินดูการปฏิบัติงานของนักเรียน และให้คำแนะนำ จัดผลงานของนักเรียน ติดป้ายนิเทศ และรวบรวมเข้าเล่มเรียงตามลำดับตัวอักษร เป็นสมุดภาพของห้องหรือสายชั้น

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.3  เพลง ABC’s Song
6.4  แผนภูมิตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
6.5   อุปกรณ์และเครื่องเขียน ได้แก่ กรรไกร ดินสอสี กาว

               

แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่  10

1.  เป้าหมายการเรียนรู้
                1.1  จุดประสงค์ปลายทางระบุตัวอักษรและออกเสียงตัวอักษรต้นคำได้ถูกต้อง
1.2  จุดประสงค์นำทาง
1)  เรียกชื่อตัวอักษร Aa-Ff ได้
2)  ออกเสียงตัวอักษรต้นคำได้ถูกต้อง
3)  ประเมินตนเองและประเมินความรู้ท้ายหน่วย

2.  สาระการเรียนรู้
Vocabulary          :              Aa           apple      ant
                                                                Bb           bird        bee
                                                                Cc           cat           car
                                                                Dd          dog         deer
                                                                Ee           elephant                egg
                                                                Ff            fan          fin
Structure               :  -         
Function               :  Identifying the sound of letters

3.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ
                กิจกรรมฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระต้นคำ Aa-Ff ให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

4.  แนวทางการประเมิน
                4.1  สิ่งที่ประเมิน
-  การออกเสียงตัวอักษรต้นคำ Aa-Ff
-  การลากเส้นตามจุดประตัวอักษร Aa-Ff
-  การฟังและเลือกคำตอบ                4.2  วิธีการประเมิน
-  ประเมินการพูดเสียงตัวอักษร
-  ประเมินการฟัง
-  ประเมินความรู้ท้ายหน่วย
                4.3  เครื่องมือการประเมิน
-  แบบประเมินการพูด
-  แบบประเมินการฟัง
-  แบบประเมินความรู้ Test Yourself  Unit 1
                4.4  แนวทางการให้คะแนน
-  ระดับดีมาก                       คะแนน 9-10
-  ระดับดี                              คะแนน 7-8
-  ระดับปานกลาง/พอใช้   คะแนน 5-6
-  ระดับปรับปรุง                 คะแนน 0-4

5.  กิจกรรมการเรียนรู้
              1. Warm up
                                นักเรียนร้องเพลง Hi ! Hello ! และเพลง ABC’s Song
              2. Presentation
                                2.1  นักเรียนทำกิจกรรมที่ 8 Say the words. ใน SB หน้า 13 นักเรียนเรียนรู้เสียงพยัญชนะและสระจากตัวอักษร Aa-Ff  โดยครูติดแผนภูมิตัวอักษรและคำจากกิจกรรม
ใน SB หน้า 13 บนกระดาน

                                                                 Aa                         a   pple                  a   nt
                                               
                                                                  Bb                        b   ird                    b   ee
               
                                                                  Cc                        c   at                       c   ar


                3.  Practice
                                3.1  ครูแสดงวิธีออกเสียง /æ/   ครูชี้ที่ตัวอักษร     Aa     ครูออกเสียง  /æ/ 2-3 ครั้ง  ครูพูดว่า Look at my mouth and repeat.
                                -  ครูวางลิ้นส่วนหน้าอยู่ในระดับต่ำ ริมฝีปากเหยียดเล็กน้อย ไม่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ลิ้น บริเวณมุมของริมฝีปากทั้งสองแตะเบา ๆ กับกรามบนส่วนหลัง เสียง /æ/  เป็นเสียงสั้น ๆ ออกเสียงกลาง ๆ ระหว่าง แ-และ แ - ะในภาษาไทย
                                -  นักเรียนทำตาม 2-3 ครั้ง
                                                ครู  :  /æ/                                               นักเรียน  :  /æ/
                                -  ครูชี้คำบนกระดาน  Aa   apple   ant    ครูพูด นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง จนคล่อง
                                                ครู  :  /æ/, /æ/ apple                           นักเรียน  :  /æ/, /æ/ apple
                                                ครู  :  /æ/, /æ/ ant                               นักเรียน  :  /æ/, /æ/ ant
                                3.2  ครูแสดงวิธีออกเสียง /b/   ครูชี้ที่ตัวอักษร      Bb    ครูออกเสียง  /b/ 2-3 ครั้ง  ครูพูดว่า Look at my mouth and repeat.
                                -  ครูจรดริมฝีปากบนและล่างให้สนิท กักลมไว้แล้วปล่อยให้ระเบิดออกมาทางช่องปาก ให้เส้นเสียงสั่นสะเทือน เป็นเสียงโฆษะ
                                -  นักเรียนทำตาม 2-3 ครั้ง        ครู  :  /b/                    นักเรียน  :  /b/
                                -  ครูชี้คำบนกระดาน  Bb   bird   bee   ครูพูด นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง จนคล่อง
                                                ครู  :  /b/, /b/ bird                               นักเรียน  :  /b/, /b/ bird   
                                                ครู  :  /b/, /b/ bee                                                นักเรียน  :  /b/, /b/ bee
                                3.3  ครูแสดงวิธีออกเสียง /k/   ครูชี้ที่ตัวอักษร       Cc    ครูออกเสียง  /k/ 2-3 ครั้ง  ครูพูดว่า Look at my mouth and repeat.
                                -  ครูใช้ส่วนหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน กักลมไว้ แล้วปล่อยลมออกไปเสียงคล้าย ค ในภาษาไทย เส้นเสียงไม่สะเทือน เป็นเสียงอโฆษะ
                                -  นักเรียนทำตาม 2-3 ครั้ง     ครู  :  /k/                        นักเรียน  :  /k/
                                -  ครูชี้คำบนกระดาน    Cc     cat  car     ครูพูด นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง
                                                ครู  :  /k/, /k/ cat                                 นักเรียน  :  /k/, /k/ cat      
                                                ครู  :  /k/, /k/ car                                 นักเรียน  :  /k/, /k/ car     
                                3.4  ครูแสดงวิธีออกเสียง /d/   ครูชี้ที่ตัวอักษร      Dd     ครูออกเสียง  /d/ 2-3 ครั้ง   ครูพูดว่า Look at my mouth and repeat.
                                -  ครูวางปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือก กักลมไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วปล่อยให้ลมระเบิดออกทางช่องปาก ให้เส้นเสียงสั่นสะเทือน เป็นเสียงโฆษะ
                                -  นักเรียนทำตาม 2-3 ครั้ง
                                                ครู  :  /d/                                               นักเรียน  :  /d/
                                -  ครูชี้คำบนกระดาน   Dd   dog  deer   ครูพูด นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง จนคล่อง
                                                ครู  :  /d/, /d/ dog                                               นักเรียน  :  /d/, /d/ dog    
                ครู  :  /d/, /d/ deer              นักเรียน  :  /d/, /d/ deer
                                3.5  ครูแสดงวิธีออกเสียง  /e/   ครูชี้ที่ตัวอักษร     Ee     ครูออกเสียง  /e/   2-3 ครั้ง  ครูพูดว่า Look at my mouth and repeat.
                                -  ครูเหยียดริมฝีปากออกเล็กน้อย ไม่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ลิ้น บริเวณมุมของริมฝีปากทั้งสอง แตะเบา ๆ กับกรามบน เสียง /e/ เป็นสระเสียงสั้น ๆ ออกเสียงคล้าย เ - ะ ในภาษาไทย
                                -  นักเรียนทำตาม 2-3 ครั้ง
                                                ครู  :  /e/                                                นักเรียน  :  /e/
                                -  ครูชี้คำบนกระดาน Ee  elephant egg  ครูพูด นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง จนคล่อง
                                                ครู  :  /e/, /e/ elephant                       นักเรียน  :  /e/, /e/ elephant            
                ครู  :  /e/, /e/ egg                นักเรียน  :  /e/, /e/ egg
              4. Wrap up
                                4.1  นักเรียนทำกิจกรรม Trace and say. ใน WB หน้า 11 นักเรียนลากเส้นตามจุดประตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก เสร็จแล้วพูดชื่อตัวอักษรเหล่านั้นให้เพื่อน ๆ และครูฟัง

6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1  Student’s Book 1
6.2  Workbook 1
6.4  ตัวอักษร และคำ

            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น